Zarząd ZZO Stargard Sp. z o. o. w Stargardzie z upoważnienia Rady Nadzorczej

Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Badanie sprawozdania finansowego ZZO Stargard Sp. z o.o.        

  w Stargardzie za lata 2020 - 2021

 

1.    Badanie sprawozdania, zakończone wydaniem opinii, powinno zostać zrealizowane:

-          za 2020 rok do 15.03.2021 r.,

-          za 2021 rok  do 15.03.2022 r.

2.    Oferta powinna zawierać:

-       informacje o firmie, jej statucie prawnym i kierownictwie

-       wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania

-       listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których prowadzono badania sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat

-       harmonogram obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, końcowym oraz udziałem w inwentaryzacji

-       gwarancję spełnienia warunków określonych w art.. 66 UoR

-       proponowaną cenę badania za rok 2020 i 2021

 

3.  Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert w kopertach z dopiskiem: "Oferta na badanie sprawozdania za 2020 -2021 r. - nie otwierać" w terminie do 1 października 2020 r. na adres siedziby Spółki tj. Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o. o., 73-110 Stargard, ul. Bogusława IV 15, tel./fax. (91) 573-35-36

4.    Wyboru biegłego rewidenta dokona Rada Nadzorcza

 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty bez podania uzasadnienia